Otair Pereira Rosa

1989 – 1990 – 1993 – 1994 – 1999 – 2000